ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Α) Cassiope, superb a, forma sua, cum Nimphis se comparat. Neptunus

iratus adoram Aethiopiae urget beluam marinam.

B) Silius Italicus poeta epicus vir clarus erat. XVII libri eius de bello

Punico secundo pulchri sint. Eim ut puer magistrum honorabat.

Monimentum eius quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.

Γ) Legum ministry sint magistratus, legum interpretes iudices, legum

denique omnes servi sumus; sic enim liberi, esse possumus.

Δ)Legatos omnes frumentum in castro importare inbet.Milites his verbis

admonet:<<Hostes adventare audio; speculators nostril eos prope esse

nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare

solent.

E)Postea Alpes; quae lialiam ab Gallia seiungint, cum elephantis

transit.Ubi in Italia fruit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et

Cannas copias Romanorum profligavit et delevit.