ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ 21-29

Α)Is Gallios abentes iam secutus est; quibus interemptis aurum omne recepit.Quod illic  appensum civitati nomen dedit:  nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post ha factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.

Β)Accipe nuni quid postea Nasica fecerit. Paucis  post  diebus cum Erunius ad Nasicam verusser ere um a ianua quαereret, exclamavit Nasica se domi non esse domi erat.

Γ) Fiduciam quae nimia vobis est, deponite. Werminrm credideritis patriae consularumm  esse, nisi vos ipsi consulueritis. Wementote rem publicam in extreme discrimine quodam fuisse!>> Statimque sumptum est Punicum Gellim tertium, quo Carthago deleta est.

Δ) Cum Accius ex urbe Roma  Tarentum  venisset, uti Pacuvius grandi iam aetate  recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor naturetat, tragoedi am suam cui <<Atreus>> nomen est, ei desideranti legit.

E) Id exemplum sutorem quondam incitavit, ut carvum docere paurem salutationem. Dia operam frustrsa imendebat; quotiesccmque auis non respondebat, sutor dicere solebat <<Oleum et operam perdidi>>. Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecunie, eum Caesari attulit.

Παρατηρήσεις:

1)Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.

2) Να αναγνωρίσεις τις υπογραμμισμένες λέξεις

3) Γράψε ότι ζητείται:

Abeuntes: αφαιρετική ενικού

Aurum omne: γενική ενικού

Nomen : κλητική πληθυντικού

Hoc factum: ονομαστική πληθυντικού

Quid: αιτιατική ενικού θηλυκού & είδος

Diebus: δοτική ενικού

Eum: ονομαστική πληθυντικού & είδος

Se: γενική πληθυντικού β πρόσωπο  γενική κτητική  &είδος

Nimia: παραθετική αντικατάσταση

Post: : παραθετική αντικατάσταση

Neminem: ονομαστική πληθυντικού ουδετερού & είδος

Neminem : αφαιρετική ενικού αρσενικού & θηλυκού

Neminem: γενική ενικού & πληθυντικού αρσενικού της αντίστοιχης επιθετικής

Ipsi:αιτιατική αρσενικού & είδος

Extremο: παραθετική αντικατάσταση

Discrimine: ονομαστική ενικού & πληθυντικού

Quodam: ονομαστική ενικού ιδίου γένους & είδος

Grandi aetate: δοτική πληθυντικού

Grandi: παραθετική αντικατάσταση

Minor: παραθετική αντικατάσταση

Minor:παραθετικά αντίστοιχου επιρρηματικού

Atreus: κλητική ενικού

Sutorem quondam: γενική πληθυντικού

Parem salutationem: κλητική ενικού

Pecuniae: αφαιρετική ενικού

 

4)Γράψε τους τύπους των ρημάτων(στους περιφραστικούς να λάβεις υπόψη σου το υποκείμενο)

Abeuntes: ϰλίση προστακτικής ενεστώτα

Secutus est:απαρέμφατο ενεστώτα και μέλλοντα

Interemptis:γ’  πληθυντικό οριστική ενεστώτα ΕΦ

Recepit:β’ ενικό οριστική ενεστώτα ΠΦ

Appensum:απαρέμφατο ενεστώτα ΠΦ

Dicitus:ιδιος τύπος σε υποτακτική

Reversus est : σουπίνο

Accipe:γ’ πληθυντικό προστακτική μέλλοντα ΠΦ

Fecerit: β’ ενικό προστακτική ενεστώτα  ΕΦ & ΠΦ

Venisset: γενική γερουνδίου

Erat: απαρέμφατο μέλλοντα

Consulturum esse: ίδιος τύπος ΠΦ

Mementote: απαρέμφατο παρακειμένου & ενεστώτα

Recesserat: γ’ ενικὸ υποτακτική  παρατατικού ΕΦ

Desideranti: απαρέμφατο μέλλοντα

Doceret: β’ ενικό προστακτική μέλλοντα ΕΦ/ΠΦ

Solebat: Μετοχή παρακειμένου

Didicit:γ΄ ενικό υποτακτική υπερσυντέλικου  ΠΠΣ

Attulit:απαρέμφατο ενεστώτα  ΠΦ

 

5)quibus interemptis : να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους.

 

6) Post hoc factum:

α)να δώσετε το “ πρίν”  ως πρόθεση

β) να μετασχηματίσετε τον εμπρόθετο σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση

 

7) Accipe nuni quid postea Nasica fecerit.:

Α) να αναγνωρίσετε πλήρως τη δευτερεύουσα

Β)Αν στη θέση του “ Accipe” βάλουμε υποτακτική παρατατικού ίδιου προσώπου , τι αλλαγές θα έχουμε στη δευτερεύουσα;

 

8) exclamavit Nasica se domi non esse:  στη θέση του “exclamavit”  να βάλετε το παθητικό του (προσωπικό)  στην ίδια έγκλιση και χρόνο και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές.

 

9)Νeminem credideritus patriae consulturum esse, nisi vos ipsi consulueritis:

α) Δώσε την άλλη  εκφορά απαγόρευσης.

β) Να κάνετε την 1η πρόταση καταφατική και με τους 2 τρόπους.

Γ)Αναγνώρισε τον εξαρτημένο υποθετικό λόγο και να τον κάνετε ανεξάρτητο

 

10) qui multo minor natu erat:  Ποιο συντακτικό φαινόμενο υπάρχει εδώ; Να συμπληρώσετε τον β’ όρο σύγκρισης.