ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 13-14-15

Α)Serena nocte subito luna defecerat; ob repentinum monstrum terror animos militim invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tam Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ai motibus dispuravit.

B) Post Gellum Aceiaccm Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antonii fuerat, Athenas confugit. 16i vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalid, simile effigie mortui.

Γ) Germani non student agriculturae; lacte, caseo, et carne nuntiuntus. Locis frigidissimis pelles solum hbent et in fluminibus lavantur… Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur… Ut arbitrantur, remollescunt hominess et effeminantur.

Παρατηρήσεις:

1)Μετάφραση Κειμένων

2)Βάλε όλους τους κλιτούς τύπους στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

Existimavit ad se venire hominem ingentis nagnitudinis et facie squalid, simile effigiei mortui.

3)Μετάφρασε στα Λατινικά:

Όλη η ζωή των Γερμανών είναι ωραία.

4)Αναγνώρισε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις

5)Γράψε ότι ζητείται:

Serena nοcte -> γενική ενικού & πληθυντικού

Terror->  Δοτική ενικού & αφαιρετική πληθυντικού

Repentinum mostrum -> κλητική πληθυντικού

Exercitus-> δοτική ενικού & γενική πληθυντικού

Caeli -> κλητική ενικού & πληθυντικού

Ratione-> ονομαστική ενικού

Statu -> δοτική ενικού

Motibus->ονομαστική πληθυντικού

Caseo-> κλητική ενικού & πληθυντικού

Locis frigidissimis-> αιτιατική πληθυντικού

Equestribus proeliis -> αιτιατική ενικού & πληθυντικού

Cassius Parmensis->κλητική & αφαιρετική ενικού

Species horrenda-> δοτική ενικού

Se-> γενική πληθυντικού α πρόσωπο ως γενική κτητική

Ingentis magnitudinis-> αφαιρετική ενικού & γενική πληθυντικού

Facie squalida-> τύποι του πληθυντικό

Similem-> ονομαστική ενικού και πληθυντικού και στα 3 γένη

Effigiei -> κλητική ενικού και πληθυντικού

Lacte-> κλητική ενικού

Carne-> γενική πληθυντικού

Pelles-> ονομαστική ενικού & γενική πληθυντικού

Equis-> ονομαστική ενικού

6)Γράψε ότι ζητείται (στους περιφραστικούς τύπους να λάβεις υπόψη σου το υποκείμενο):

Deferat->β ενικό οριστική ενεστώτα & μέλλοντα ΠΦ

Amiserat-> Απαρέμφατο μέλλοντα ΠΦ

Disputavit -> β ενικό οριστική μέλλοντα ΠΦ

Fuerat->απαρέμφατο & μετοχή όλων των χρόνων

Confugit-> β΄ ενικό οριστική ενικού ΕΦ- ΠΦ και μετοχή ενεστώτα

Dederat-> απαρέμφατο μέλλοντα

Apparuit-> ίδιος τύπος σε ΠΦ

Student->απαρέμφατο μέλλοντα ΕΦ

Nutriuntur-> β ενικό οριστική μέλλοντα  ΠΦ

Lavantur-> σουπίνο

Desiliunt-> απαρέμφατο

Proeliantur-> γ πληθυντικό οριστική μέλλοντα

Effeminantur->απαρέμφατο & μετοχή ΕΦ-ΠΦ

7) serena nocte-> να δηλωθεί το << μετά   ως πρόθεση>>

8)Post bellum Actiacum-> να δηλωθεί χρονικός εντοπισμός

9)qui in exercitu M.Antonii fuerat-> να γίνει χρονική που θα δηλώνει το προτερόχρονο

10)Βρες και χαρακτήρισε τις αυτοπάθειες στο Β & Γαπόσπασμα

11) Locis frigidissimis-> α)ισοδύναμος τύπος

β)ανάλυση επιθετική  σε αναφορική πρόταση

γ)γιατί  ο τύπος  εκφέρεται  απρόθετα

δ)στη θέση το locis βάλε : Grecia, Rodus

12)pedibus -> δήλωσε την ίδια επιρρηματική εμπρόθετα

13)lavantur-> αλληλοπάθεια  3 προσώπων