ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ

<ΕΝΟΤΗΤΑ 1-10>

Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ

τοῦθ’ αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς.(Ενότητα 7)

Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ

εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι

οὔτ’ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως

φθειρούσης τό εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σῳζούσης, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς

λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες εργάζονται), ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης τέχνης

ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἂν εἴη

στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ

τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.(Ενότητα 8)

Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς,

ὡρισμένη λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν.(Ενότητα 10)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1)Μετάφραση

2)Ενότητα 7 η

  •  Ποιοι όροι της Αριστοτελικής ηθικής εμφανίζονται εδώ;
  • Με ποια κριτήρια (πως) προσδιορίζεται το μέσον ‘προς ἡμᾶς’και

το μέσον ‘τοῦ πράγματος’;

  •  Ποια η νοηματική σχέση της Ενότητας 7 και της ενότητας 10

σχετικά με την έννοια της αρετής ;( αναφερθείτε στα σχετικά

χωρία)

  •  Ποια η σχέση του συγκεκριμένου χωρίου της ενότητας 7 με τη

σωκρατική προτροπή ‘γνῶθι σαυτόν’;

3)Ενότητα 8 η

  •  Να αναλύσετε τη σχέση ηθικής –αρέτης-τέχνης- φύσης. Ποιο

κριτήριο χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης σαν βάση αυτού του

συσχετισμού.

  •  ‘ Λέγω την ἡθικήν … μέσον’: Γιατί η μεσότητα αφορά τις

ηθικές αρετές; Ποια η σχέση των ηθικών αρετών με τα πάθη

και τις πράξεις;

  •  Πότε ένα έργο θεωρείται ‘ενάρετο’; Να εντοπίσετε τα

εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης για να

στηρίξει τη θέση του.

4)Ενότητα 10 η

  •  Να εντοπίσετε και να αναλύσετε το διπλό χαρακτήρα της

αρετής