ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ-ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ-ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἢ τύχῃ, οὐδεὶς

θυμοῦται οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας,

ἵνα μὴ τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ”ἐλεοῦσιν· οἷον τοὺς αἰσχροὺς ἢ σμικροὺς ἢ

ἀσθενεῖς ..Ταῦτα μὲν γὰρ, οἶμαι, ἴσασιν ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ τοῖς

ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις·ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας

καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις,ἐάν τις

ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ

γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. Ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ ἀδικία

καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς·

Ερωτήσεις

1)Ο Πρωταγόρας δέχεται την ύπαρξη τεχνολογικής αρχής; Σε ποιο

σημείο μπορούμε να πούμε ότι συμφωνεί η σκέψη του για την απόκτηση

αρετής με ‘κείνη του Αριστοτέλη στα ¨Ηθικά Νικομάχεια¨;

2)Να καταγράψετε τη συλλογιστική πορεία του Πρωταγόρα και να την

αξιολογήσετε.

3)Σύμφωνα με το συμπέρασμα του Πρωταγόρα για το «διδακτό» της

αρετής οδηγούμαστε σε αντίφαση σχετικά με τα όσα υποστήριξε με το

μύθο για την ῾αιδώ και τη δίκη’ , σαν δώρα του Δία σ’ όλους;