ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΔΙΔΑΚΤΟ Β-Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΔΙΔΑΚΤΟ

Β-Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σκόπει γάρ δή· ταῦτα παραβάς και ἐξαμαρτών τι τούτων τι ἀγαθόν ἐργάσει σαυτόν ἤ τούς ἐπιτηδείους *  τούς σαυτοῦ; Ὅτι μεν γάρ κινδυνεύσουσι γε σου οἱ ἐπιτίδειοι και αὐτοί φεύγειν και στερηθῆναι  τῆς πόλεως ἤ την οὐσίαν ἀπολέσαι, σχεδόν τι δῆλον·αὐτός δε πρῶτον μεν, ἐαν εἰς τῶν ἐγγύτατα  τινά πόλεων ἔλθῃς, ἤ θήβαζε ἤ Μεγαράδε – εὐνομοῦνται  γάρ ἀμφότεραι- πολέμιος ἥξεις , ὦ Σώκρατες, τῇ τούτων πολιτείᾳ, και ὅσοιπερ κήδονται * τῶν αὐτῶν πόλεων,  ὑποβλέψονται* σε διαφθορέα ἡγούμενοι τῶν νόμων, και βεβαιώσεις τοῖς δικασταῖς την δόξαν, ὥστε δοκεῖν ὀρθῶς την δίκην δικάσαι. Ὅστις γάρ νόμων διαφθορεύς ἐστί, σφόδρα που δόξειεν ἄν νεών γε και ἀνοήτων άνθρώπων διαφθορεύς εἶναι.

(Πλάτωνος Κρίτων 58 Β-C)

 

Παρατηρήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο.
 • παραβάς: Να γραφεί η μετοχή Μέλλοντα και το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου.
 • Ὅστις: Να γραφεί η γενική ενικού και η δοτική πληθυντικού.
 • Διαφθορεύς: να γραφεί η δοτική ενικού και η αιτιατική πληθυντικού.
 • εὐνομοῦνται: να γραφεί το β’ ενικό προστακτικής.
 • βεβαιώσεις: να γραφεί το γ’ ενικό ενεστώτα οριστικής.
 • νέων: να γραφούν τα παραθετικά.
 • ἐγγύτατα: να γραφούν οι άλλοι βαθμοί.
 • ἔλθῃς: να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στην οριστική και στην προστακτική.
 • στερηθῆναι: να γραφεί το β’ ενικό προστακτικής και το απαρέμφατο παρακειμένου.
 • τι: να γραφεί η αιτιατική πληθυντικού και στα 3 γένη.

3 α)Να αναγνωρισθούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις.

β) Να βρεθούν οι υποθετικοί λόγοι του κειμένου και να    αναγνωρισθεί το είδος τους.

γ)ὥστε…δικάσαι και   ὅστις… ἐστί: Να βρεθεί το είδος των δευτερευουσών προτάσεων καθώς και η συντακτική τους θέση και να δικαιολογήσετε την εκφορά τους.

* ἐπιτηδείους: φίλους

* κήδομαι: φροντίζω

*ὑποβλέπω: θεωρώ