ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό:

1)Οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἔχοντες ότι γένωνται, ἐς ὀλιγωρίαν ἐτράποντο και

ἱερῶν και ὁσίων ομοίως.

2)Νόμοι τε πάντες ξυνεταράχθησαν οἷς ἐχρῶντο πρότερονπερί τάς ταφάς.

3)Πολλάκις τό τε ελασσον πλῆθος δεδιός άμεινον ἠμύνατο τούς

πλέονας.

4)Τούτου δε τοῦ πολέμου μῆκος τε μέγα προύβη, παθήματα τε ξυνηνέχθη

γενέσθαι ἐν αὐτῷ τῇ Ἑλλάδι οἶα ἔτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ.

5) Ταῦτα γάρ πάντα μετά τοῦδε τοῦ πολέμου ἅμα ξυνεπεθέτο.

6)Χαίρετ’ ἀκούοντες , ὅταν τις ἐπαινῇ τούς προγόνους ὑμῶν κι τα

πεπραγμέν’ἐκείνοις δεξίῃ.

7)Ἤν δε τινες ἀφιστῶνται ἀπό βασιλέως , πολέμιοι ὄντων και

Λακεδαιμονίοις και τοῖς ξυμμάχοις.

8)Πῶς γάρ ἄν τις εἶ εἰδείη οἷς μη παρεγένετο αὐτός;

9) Ποτόν δε πᾶν ἡδύ ἦν αὐτῷ διά το μη πίνειν, εἰ μη διψῴη.

10) Φημί δεῖν την ὑπάρχουσαν δύναμιν συνέχειν ἐπαναρθοῦντας μη

ὅσοις ἄν τις αἰτιάσηται.

Επιμέλεια Ευγενία Κελαράκου Φιλόλογος